Các Đơn - FormsGiáo Họ


✞  Đơn Gia Nhập Giáo Họ Đức Mẹ La Vang form

✞  Đơn Xin Rửa Tội – Baptism form

✞  Ðơn Xin Làm Ðám Cưới - Marriage Forms

✞  Đơn Ghi Danh Nhập Học Giáo LýBan Tài Chánh


✞  Việc Giữ Gìn Và Trông Coi Tài Sản Giáo Xứ

➯   Deposit Voucher Form - Phiếu Gởi Tiền

➯   Purchase Requisition Form - Phiếu Thỉnh Cầu Xuất Quỹ

➯   Reimbursement Request Form - Phiếu Yêu Cầu Bồi Hoàn

➯  Reserve your space today! - Weekly Bulletin Signup Sheet

➯  OLOLV Food Sale Template


Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.