Ban Chấp Hành Kha Luân Bố # 16468 Nhiệm Kỳ 2018 - 2019

Council 16468 Officers for the 2018 - 2019 Colombian Year


- Ðại Hiệp (Grand Knight)

† SK Trần Quang Phong

- Phó Ðại Hiệp (Deputy Grand Knight)

† SK Nguyễn Bá Anthony Hoàng Vũ

- Chưởng Ấn (Chancellor)

† SK Lê Văn Thảo

- Thư Ký (Recorder)

† Cao Minh Sang

- Ủy Viên Tài Chánh (Financial Secretary)

† SK Đào Đình Tuyên

- Thủ Quỹ (Treasurer)

† Nguyễn T. Gia-Hòa

- Luật Sĩ (Advocate)

† SK Cao Văn Kiêm

- Tổng Quản (Warden)

† SK Nguyễn Triệu Hoạch

- Nội Quản (Inside Guard)

† SK Nguyễn Thanh Bình

- Ngoại Quản (Outside Guard)

† Trần Quang Trung

- Giảng Viên (Lecturer)

† SK Nguyễn Tiến Phương

- Giám Sát Viên (Trustee 1)

† Trần Huy Hải

- Giám Sát Viên (Trustee 2)

† SK Hùng Q. Lê

- Giám Sát Viên (Trustee 3)

† SK Nguyễn Phước Nhâm


- Linh Mục Tuyên Úy (Chaplain)

† Cha Tôma Phó Quốc Luân, O.P

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.