Danh Sách Hiệp Sĩ Đoàn - Member List


#

Họ và Tên

Cấp

1

Cao Minh Sang

4

2

Cao Văn Kiêm

4

3

Đào Đình Tuyên

4

4

Rev. Phó Quốc Luân

1

5

Lê Anh Tuấn

1

6

Lê Q. Hùng

4

7

Lê Văn Thảo

4

8

Nguyễn Bá Anthony Hoàng Vũ

3

9

Nguyễn Bắc Tiến

2

10

Nguyễn Đức Chân

1

11

Nguyễn Phước Nhâm

4

12

Nguyễn T. Gia-Hòa

3

13

Nguyễn Thanh Bình

4

14

Nguyễn Tiến Phương

4

15

Nguyễn Triệu Hoạch

4

16

Nguyễn Vinh Long

2

17

Thomas Danny Murray

2

18

Thái Đ. Nhựt

1

19

Trần Huy Christopher

1

20

Trần Huy Hải

3

21

Trần Quang Phong

4

22

Trần Trọng Đức

2

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.