Trường Việt ngữ La Vang

Ghi Danh
Mỗi năm có 2 đợt ghi danh.
Đợt 1: Từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 4
Đợt 2: Từ 1 tháng 8 đến 31 tháng 8


⚬ Hiện tại đã hết hạn ghi danh cho năm học 2018-2019. Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.