Trường Việt ngữ La Vang

Ghi Danh
Trường Việt ngữ nhận ghi danh năm học 2019-2020 tại Văn phòng Trường mỗi tối thứ Sáu, từ 7:00 - 8:30.
Địa chỉ: 3460 Centreville Road, Chantilly, VA 20151. Hạn chót ghi danh là ngày 3 tháng 5. Ngày khai giảng là thứ Sáu, 6 tháng 9.


⚬ Đơn Ghi Danh - Registration Form 2019-2020  


Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Trần Trung Liêm, O.P (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó  Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P (703) 982-7532

Cha Phó             Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.