Trường Việt ngữ La Vang

Thông Tin
Địa chỉ:

3460 Centreville Road,

Chantilly, VA 20151


Thời Gian Học

   • 7:00 – 8:30 tối thứ Sáu


   • Ngày khai giảng năm học 2019-2020: 6 tháng 9, 2019


Địa điểm khai giảng:

   • Hội trường (Parish Hall)


Email Liên lạc:   vietngudmlv@yahoo.com


Facebook: Việt ngữ La Vang   www.facebook.com/vietngu.lavang


Brochure   Việt ngữ  

Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

3460 Centreville Road

Chantilly, Va 20151

Phone: (703) 553-0370  Fax: (703) 553-0371

Văn Phòng Giáo Xứ

Cha Xứ              Giuse Đặng Quốc An, O.P. (703) 982-7534

Cha Đặc Trách  Tôma Phó Quốc Luân, O.P (703) 894-7174

Cha Phó         Giuse Vũ Minh Tiến, O.P (703) 982-7506

Cha Phó         Vincentê M. Lê Quốc Hưng, O.P. (703) 982-7532
Copyright © 2016 Giáo Họ Đức Mẹ La Vang. All rights reserved.